СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також вся інформація та дані Абонента видаляються (за винятком власного обладнання Абонента). ) та/або обладнання деактивовано та демонтовано. При цьому останні два (2) календарні дні цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента.

10.11. Оператор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку в інших випадках, передбачених Угодою та додатками до неї, а також законодавством Республіки Молдова.

10.12. Ця Угода може бути розірвана у будь-який час за взаємною згодою сторін. 

11. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

Абонент оператора 

ТОВ «АВА ХОСТ» _____________________________ 

             БУЛЬВАР ДЕЦЕБАЛ 99, MD-2038, КИШИНІВ, РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА_________________ 

Фіскальний код: xxxxxxxxxxxxxxx _____________________ 

АТ КБ “Вікторіябанк”, філія №1. 29 

VICBMD2X490 __________________________

Банківський рахунок: xxxxxxxxxxxxxxx ______________________ 

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

СКАЧАТИ PDF-ФАЙЛ

Затверджено 

Генеральний директор “AVA HOST” SRL

Плата за договір надання послуг. 

Ні. _____/_____

 Республіка Молдова, місто Кишинів,

 “____” “______________” 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВА ХОСТ», іменоване надалі «Оператор», відповідно до повідомлення, зареєстрованого у Національному агентстві з регулювання у сфері електронних комунікацій та інформаційних технологій (НАРЕКІТ) за №. 1646 від 22.10.2013, набуваючи таким чином особливих прав та обов’язків відповідно до режиму загального дозволу на надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій, за №. 519 від 29.09.2013 (Надання мереж загального користування та послуг електронних комунікацій відповідно до Додатка), в особі Генерального директора Костянтина Кройтора, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________________ повне ім’я компанія 

іменоване надалі «Абонент», в особі _______________________________________________________________________ посада, ім’я, прізвище 

Діючи на підставі _________________________________________________________________________ Вказати відповідний документ (Статут, Наказ, Довіреність) та його реквізити (номер, дату) з іншого боку, яка уклала цей Договір, таким чином: 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Апаратно -програмне забезпечення «Система інформаційно-довідкового обслуговування» створюється Оператором відповідно до Положення про надання телематичних послуг та Положення про надання послуг передачі даних, з метою надання Абоненту інформації про надання Послуг та/або надання Продуктів та інформації про Оператора. У систему інформаційно-довідкового обслуговування входять: 

WWW-сервер Оператора – офіційний сайт Оператора, розташований за адресою https://ava.hosting/ в мережі Інтернет, зареєстрований як засіб масової комунікації. Абоненти можуть безкоштовно, 24 години на добу, знайти на WWW-сервері Оператора всю інформацію, необхідну для укладання та виконання цієї Угоди, там же публікуються всі офіційні документи Оператора тощо. 

Панель управління – система свідоцтв Оператора (веб-інтерфейс), за адресою https://my.ava.hosting/ в мережі Інтернет, яка пропонує Абоненту для надання протягом 24 годин наступних Послуг: 

 • надання інформації про Послуги, що надаються Абонентам, та замовлені Продукти;
 • надання інформації про використовувані Абонентом Тарифи та Тарифні плани на Послуги та Продукти;
 • надання інформації про стан Особистого кабінету; отримання інформації про порушення, що перешкоджають використанню Сервісів; замовлення, контроль, зміна та деактивація Послуг, дистанційний продаж Товарів; надання інформації щодо налаштування обладнання для використання Послуг та Продуктів тощо.

1.2. Інформація особистого кабінету – доказові дані про оплату Абонентом використаних Послуг та замовлених Товарів, що містяться в системі Оператора.

1.3. Звіти (звітний період) – період часу з першого до останнього числа кожного календарного місяця. 

1.4. Робочий день – робочий день, який офіційно вважається таким у поточному році на території Республіки Молдова в межах п’ятиденного робочого тижня. Однак, якщо у цій Угоді та додатках до неї термін «робочий день» прямо не вказаний, застосовується термін «календарний день». 

1,5. Датацентр або Технічне приміщення – спеціально призначені приміщення для розміщення обладнання, такого як Сервери та мережі, для надання Послуг за цією Угодою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор зобов’язується надати Абоненту Замовлені через Панель управління Послуги та/або Продукти, зазначені в Угоді, а Абонент у свою чергу зобов’язується прийняти Послуги та/або Продукти та сплатити за них. 

2.2. Перелік та характеристики Послуг та/або Товарів, а також ціни вказані у відповідних Тарифах на Послуги та/або Товари: 

Додаток №1.1. – тарифи на послуги хостингу; 

Додаток №1.2. – тарифи на віртуальні приватні сервери (VPS); 

Додаток №1.3. – тарифи на виділені сервери; 

Додаток №1.4. – тарифи на послуги електронної пошти; 

Додаток №1.5. – тарифи на послугу включення до реєстру доменних імен; 

Додаток №1.6. – тарифи на програмні продукти;

Додаток №1.7. – тарифи на технічні послуги та підтримку; 

2.3. Умови замовлення та надання Послуг, придбання та використання Продуктів, а також інші права та обов’язки сторін регулюються такими документами: 

 • Правила реєстрації у доказовій системі Оператора; 
 • Правила надання Послуг та Продуктів; 
 • Постанова №. 1 – Положення про розміщення обладнання.

2.4. Усі зазначені додатки є невід’ємною частиною цієї Угоди та публікуються на WWW-сервері Оператора. У разі розбіжностей у тлумаченні положень додатків та Угоди положення додатків мають переважну силу. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Оператор зобов’язується:

3.1.1. зареєструвати Абонента в інформаційній системі Оператора за умови дотримання Абонентом усіх вимог до процедури реєстрації, передбачених Правилами реєстрації в інформаційній системі Оператора;

3.1.2. передати Абоненту на паперовому носії та/або електронною поштою ім’я користувача (Client ID) та пароль для доступу до Панелі керування;

3.1.3. открыть лицевой счет Абонента и перевести на указанный счет полученные от Абонента финансовые средства;

3.1.4. предоставлять Абоненту информацию об изменениях и состоянии его

личный кабинет в Панели управления и/или на адрес электронной почты и/или телефон Абонента и/или посредством SMS-сообщений, по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.5. предоставлять Абоненту Услуги и Продукты, соответственно заказанные через Панель управления, в количествах и в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением и приложениями к нему;

3.1.6. вести учет использования и оплаты Услуг и Продуктов Абонентом посредством своего доказательного оборудования;

3.1.7. управлять лицевым счетом Абонента, на котором отражается своевременное поступление и выплата денежных средств в целях оплаты Услуг и Товаров;

3.1.8. сохранять конфиденциальность данных Абонента, полученных при регистрации в доказательной системе Оператора, и содержания личных сообщений с электронной почты, за исключением

случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова, настоящим Соглашением и его

приложения;

3.1.9. обеспечить условия эксплуатации и сохранность оборудования Абонента, передаваемого Оператору в соответствии с актом сдачи-приемки (только при условии оказания услуг).

предоставляемых с использованием оборудования Абонента);

3.1.10. публиковать официальные отчеты, касающиеся обслуживания Абонентов, введения новых тарифов и тарифных планов, изменения и отмены тарифов и тарифных планов, внутреннего курса условных единиц, сообщаемых в евро, внесения изменений в Соглашение и его приложения и т. д. на WWW-сервере Оператора, на Панели управления и/или уведомить Абонента в местах обслуживания Абонентов и/или путем направления информации о внесенных изменениях на адрес электронной почты Абонента, указанный в Панели управления, и/или контактный номер телефона или факса и/или путем отправки SMS-сообщения по реквизитам, указанным в Панели управления Абонента;

3.1.11. отправлять счета на оплату Услуг и Продуктов;

3.1.12. отправлять и выставлять счета по запросу Абонента или за доставку услуг и/или продуктов;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с положениями настоящего Соглашения и приложений к нему.

3.2. Оператор имеет право:

3.2.1. требовать от Абонента (взыскивать с Абонента) возмещение использованных ресурсов, если объем фактически оказанных Услуг и/или предлагаемых Продуктов превысил,

по халатности или по инициативе последнего объема Услуг и/или Продуктов, указанных в настоящем Соглашении и/или заказанных через Панель управления;

3.2.2. полагаться на полноту, актуальность и правдивость передаваемой Абонентом информации;

3.2.3. в случае недостаточности денежных средств Абонента и/или на личном счете Абонента в системе свидетельств Оператора указан нулевой или отрицательный баланс, незамедлительно, с предварительным уведомлением или без него, по своему усмотрению приостановить оказание Услуг и/или деактивировать программное и/или аппаратное обеспечение Абонента и/или заблокировать ресурс (сайт, веб-страницу) и/или регистрационные данные Абонента (логин и пароль) и/или любую иную информацию Абонента до момента оплаты;

3.2.4. если задержка оплаты Абонента превышает шесть (6) месяцев, денонсировать это

Соглашения в одностороннем порядке, а также передать Абоненту принадлежащее ему оборудование (при оказании Услуг, в том числе посредством оборудования Абонента). Положительная разница (при обнаружении) между стоимостью оборудования и задолженностью Абонента перед Оператором считается

денежный штраф, взимаемый с Абонента Оператором в целях покрытия расходов за задержку;

3.2.5. передати свої зобов’язання за цією Угодою іншому оператору, попередньо

Повідомлення Абонента за п’ятнадцять (15) календарних днів. У цьому випадку Оператор має право надіслати повідомлення в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану на Панелі управління;

3.2.6. уповноважити третю особу укласти Угоду від імені та за дорученням Оператора;

3.2.7. надати можливість третій особі здійснювати розрахунки з Абонентом від імені Оператора;

3.2.8. здійснювати інші права, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.3. Абонент зобов’язується:

3.3.1. зареєструватись у доказовій системі на WWW-сервері Оператора та надати всі необхідні документи та дані, що потрібні Оператором, відповідно до Правил реєстрації в доказовій системі Оператора;

3.3.2. своєчасно прийняти та сплатити надані Оператором Послуги у розмірі та у строки, встановлені Угодою та додатками до неї;

3.3.3. самостійно відстежувати стан та своєчасно поповнювати свій особистий кабінет у системі свідоцтв Оператора (Панелі управління);

3.3.4. самостійно контролювати отримання рахунків, актів та інших облікових документів від Оператора;

3.3.5. своєчасно надавати Оператору матеріали, документи та інформацію (дані)

необхідні для виконання Оператором своїх завдань відповідно до положень Угоди;

3.3.6. не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією щодо надання Послуг та Продуктів, опублікованою на WWW-сервері Оператора;

3.3.7. у разі невиконання зобов’язань щодо видалення

обладнання, переданого Оператору за актом приймання-передачі, з технічного приміщення Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту подання відповідної заяви на вивезення обладнання або з моменту розірвання Договору. , Для компенсації витрат на демонтаж та обслуговування обладнання;

3.3.8. у разі технічних несправностей негайно повідомити про це співробітникам Оператора.

через систему тикетів та/або електронною поштою: support@ava.hosting;

3.3.9. забезпечувати підтримку діяльності представників Оператора, включаючи, зокрема, участь експертів та осіб, які приймають рішення Абонента та/або його представників у переговорах з представниками Оператора;

3.3.10. належним чином виконувати умови цієї Угоди та додатків до неї;

3.3.11. виконувати інші завдання, передбачені цією Угодою та додатками до неї.

3.4. Абонент має право

 3.4.1. використовувати Послуги та Продукти Оператора, в межах, встановлених цією Угодою та додатками до неї; 

3.4.2. замовляти у Оператора додаткові Продукти та Послуги відповідно до Тарифів на Послуги та Продукти; 

3.4.3. відмовитися від раніше замовлених Послуг та Товарів у порядку, передбаченому Угодою та додатками до неї; 

3.4.4. роздрукувати рахунок за допомогою Панелі керування та здійснити передоплату за Послуги та Товари; 

3.4.5. користуватися іншими правами Абонента за цією Угодою та додатками до неї.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ (ОБСЯГИ) І ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

4.1. Кількість (обсяг) замовлених та використаних Абонентом Послуг та/або Продуктів відображається на Панелі керування. Вартість Послуг та/або Товарів визначається відповідно до Тарифів на Послуги та Товари, а також відображається на Панелі керування;

 4.2. Тарифи на послуги та продукти вказані у євро та розраховуються у євро за курсом Національного банку Молдови;

4.3. Усі ціни, зазначені в Угоді та додатках, не включають ПДВ; 

4.4. Кількість (обсяг) спожитих Послуг та/або замовлених Товарів визначається виключно на підставі показань засобів вимірювань Оператора. Підставою для виставлення Абоненту рахунків та/або списання коштів з його особового рахунку за запропоновані Послуги та/або Товари є дані, отримані за допомогою обладнання, що використовується Оператором з метою відстеження кількості (обсягу) надаваних Послуги та/або Пропонованих Продуктів;

4.5. Оператор має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та Продукти, змінювати та/або вводити нові тарифи та/або тарифні плани, ліквідувати тарифи та/або тарифні плани та встановлювати внутрішній курс євро.

4.6. Оператор повідомляє Абонента про зміну, введення нових тарифів або ліквідацію тарифів та/або тарифних планів та/або встановлення нового курсу обміну євро шляхом розміщення відповідних повідомлень на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента, та/або на адресу електронної пошти Абонента, вказаний на Панелі управління, та/або телефоном або факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі управління Абонента, не менше десяти (10) календарних днів до дати зміни та/або введення нових тарифів або ліквідації тарифів та /або тарифних планів та/або встановлення нового обмінного курсу євро; 

4.7. Якщо Абонент не погоджується зі зміною використовуваного тарифу та/або тарифного плану, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Угоду. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план за вказаними причинами, направити через Панель управління та/або електронною поштою протягом 10 (десять) днів з дня вступу змін в чинність, вони вважаються прийнятими Абонентом;

4.8. У разі ліквідації Оператором тарифу та/або тарифного плану, який використовується Абонентом, він має право перейти на інший тариф та/або тарифний план або негайно розірвати Договір. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 (десяти) днів з дати повідомлення. ліквідації тарифу, Оператор має право перевести напруженого Абонента на інший тариф та/або тарифний план. 

5. ПОРЯДОК І УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

5.1. Платежі за цією Угодою здійснюються Абонентом заздалегідь до моменту надання Послуг (доступу до Послуг) та/або Продуктів. Абонент оплачує необмежену кількість місяців за очікуваний час використання Послуг та/або за необмежену кількість очікуваних на замовлення Продуктів (позитивний баланс рахунку). Послуги (доступ до Послуг) надаються лише за наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента (відсутність заборгованості з оплати Послуг). Товари пропонуються лише за наявності на особовому рахунку Абонента достатньої суми для списання для оплати Товарів;

5.2. Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) у разі наявності нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента (наявність заборгованості з оплати Послуг). Оператор відновить надання Послуг Абоненту протягом 24 годин з моменту надання документів, що підтверджують оплату заборгованості за Послугу або надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора;

5.3. Оператор має право з попереднім повідомленням або без нього видалити ресурс (сайт, веб-сторінку) та/або іншу інформацію та дані, якщо призупинення/блокування Послуг Абонента сталося внаслідок нульового або негативного балансу на рахунку. особистий кабінет Абонента. Термін зберігання даних становить: 

а) для послуг віртуального хостингу – сорок (40) днів з дня утворення нульового або негативного балансу (з них останні десять (10) днів є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за дострокове видалення Інформація про абонента); 

б) для послуг віртуального виділеного сервера та електронної пошти – двадцять (20) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні сім (7) днів є резервними, при цьому Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента); 

в) для послуг з оренди виділеного сервера – сім (7) днів з моменту формування нульового або негативного балансу (з них останні два (2) дні є резервними, при цьому Оператор не несе жодної відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента);

г) щодо послуг розміщення обладнання – сім (7) днів з моменту утворення нульового або негативного балансу. Після закінчення цього терміну Оператор має право деактивувати та демонтувати обладнання; Оператор також має право залишити у себе обладнання Абонента (у разі надання Послуг з використанням обладнання Абонента) до погашення заборгованості за всі Послуги; 

5.4. Оператор має право на свій розсуд надати Абоненту Послуги та/або запропонувати Продукти в кредит, з наступним виставленням рахунку, при цьому Абонент зобов’язаний сплатити рахунок протягом 3 (трьох) календарних днів з дня дати його видачі. У разі прострочення оплати Оператор має право негайно призупинити надання Послуг (заблокувати доступ до Послуг) та/або застосувати до Абонента штраф у розмірі 0,1% від суми рахунку. за кожен день прострочення. 

5.5. Оплата послуг або товарів здійснюється перерахуванням. Платіжне доручення має бути оформлене Абонентом та містити ім’я користувача (Client ID) для доступу до Панелі керування та номера його особового рахунку. 

5.6. Оператор має право призупинити переказ коштів на особовий рахунок Абонента до моменту коректного оформлення платежу Абонентом та/або запитати у Абонента підтвердження здійснення платежу та/або відмовити у прийомі та переказі платежу. оплата у таких випадках: 

5.6.1. платіжне доручення видано не Абонентом; 

5.6.2. платіжне доручення не містить необхідної інформації та реквізитів; 

5.6.3. Ім’я користувача (ID клієнта) не збігається з номером особового рахунку та/або ім’ям Абонента.

5.7. Датою платежу є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Оператора. Витрати (банківські комісії) з переказу коштів до банку Оператора несе Абонент. 

5.8. Абонент несе повну відповідальність за правильність здійсненого платежу. У разі зміни банківських реквізитів Оператора Абонент з моменту опублікування нових реквізитів на WWW-сервері Оператора несе повну відповідальність за платежі, здійснені за попередніми реквізитами. 

5.9. Абонент має право будь-якої миті внести будь-яку передоплату через Панель управління, роздрукувати рахунок та оплатити його. 

6. УМОВИ НАДАННЯ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ І ТОВАРІВ 

6.1. Умови надання Послуг та/або пропозиції Продуктів, етапи надання Послуг встановлюються Правилами надання послуг та продуктів та Положення про розміщення обладнання. 

6.2. На вимогу Абонента, юридичної особи або індивідуального підприємця наприкінці кожного звітного періоду Оператор надає. 

6.3. Абонент зобов’язаний направити Оператору підписаний екземпляр акта здачі-приймання Послуг, отриманого від Оператора, не пізніше ніж за 10 (Десять) календарних днів з моменту отримання акта здачі-приймання Послуг. 

6.4. У разі виникнення розбіжностей щодо акту надання-приймання послуг Абонент зобов’язаний повідомити про це Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дня опублікування Оператором на Інформаційному сайті. Група та/або надсилає поштою та/або електронною поштою текст звіту про здачу-приймання послуг. 

6.5. У разі, якщо мотивовані заперечення за актом здачі-приймання послуг не надійшли Оператору протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту публікації звіту на Панелі управління та/або направлення Оператором звіту про здачу-приймання послуг за допомогою пошти та/або електронної пошти, Послуги та/або Продукти вважаються наданими/наданими у повній та належній якості, прийнятими Абонентом, а акт про здачу-приймання послуг вважається підписаним Абонентом. 

6.6. За запитом Абонента рахунки, звіти та інші бухгалтерські документи відповідно до цієї Угоди будуть надіслані Абоненту електронною поштою, за адресою, вказаною на Панелі управління, або перенаправлені Абоненту в офіс Оператора. 

6.7. Абонент зобов’язаний слідкувати за своєчасним отриманням рахунків, звітів та інших облікових документів від Оператора. Повторний показ та/або видача рахунків-фактур, звітів та інших облікових документів за звітний період або повторний показ цих документів за попередні звітні періоди на вимогу Абонента, за умови, що вони не були отримані з вини Абонента, є додатковою платою за послугу та оплачується у розмірі 1,4 EUR за кожний комплект документів. Оплата списується з особового рахунку Абонента.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства Республіки Молдова. 

7.2. Відповідальність сторін, що не передбачена цією Угодою, визначається такими документами: Правилами реєстрації в доказовій системі Оператора; Правила надання Послуг та Продуктів; Положення про розміщення обладнання. 

7.3. Відповідно до Закону про телекомунікації Оператор має право призупинити доступ до Послуг у разі порушення Абонентом цієї Угоди та додатків до неї, а також чинного законодавства Республіки Молдова. У цьому випадку Оператор може продовжити списання коштів у фіксованих сумах з особового рахунку Абонента за зберігання інформації у розмірі 1,15 євро на місяць. У разі недостатності коштів на особовому рахунку Абонента застосовуються санкції, передбачені цією Угодою. 

7.4. Якщо Абонент не усунув порушення, що призвело до призупинення надання Послуг, Оператор має право розірвати Договір, без повернення будь-яких сум Абоненту. 

7.5. Абонент погоджується захищати Оператора від будь-яких претензій третіх осіб, які уклали з Абонентом договори на надання Послуг, послуг, які частково або повністю надаються Абоненту за допомогою Послуг та/або Продуктів Оператора. 

7.6. Оператор за жодних обставин не несе відповідальності перед Абонентом за будь-які непрямі збитки. Термін “непрямі збитки” включає, крім іншого, втрату доходу, прибутку, очікуваної економії, втрати бізнесу або репутації. Оператор несе відповідальність лише за фактичні збитки, підтверджені документально. Межа відповідальності за реальні збитки в жодному разі не може перевищувати 110 євро за кожен випадок шкоди, для послуг з колокації обладнання – не більше 290 євро за кожний випадок шкоди. 

7.7. Сплата грошових штрафів не звільняє від зобов’язань за Угодою. 

7.8. Інші обов’язки сторін, не передбачені цією Угодою та додатками до неї, застосовуються в межах та порядку, встановлених законодавством Республіки Молдова. 

7.9. У разі, якщо для окремих категорій Абонентів законодавством передбачені обов’язкові правила, що передбачають інші підстави та межі відповідальності Оператора стосовно встановлених цією Угодою та додатками до неї щодо таких передплатників.

8. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами, підлягають вирішенню, наскільки це можливо, шляхом переговорів. 

8.2. Якщо в ході попередньої процедури з будь-яких причин не було досягнуто згоди (крім переговорів, які передбачають обов’язкову відповідно до Закону про зв’язок подання Абонентом претензії та її розгляд Оператором), будь-які суперечки, що виникають за цією Угодою, підлягають вирішенню компетентним органом Республіки Молдова. . 

8.3. Претензії Абонента щодо наданих Послуг та запропонованих Продуктів приймаються та розглядаються Оператором лише у письмовій формі та у порядку, встановленому законодавством Республіки Молдова про телекомунікації. 

8.4. Для усунення технічних порушень у процесі визначення ступеня вини Абонента, що виник у результаті його неправомірних дій під час використання мережі Інтернет, Оператор має право на добровільній основі залучити як експертів компетентні організації. У разі встановлення провини Абонента він зобов’язаний відшкодувати витрати на проведену експертизу.

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Ця Угода сторони визначила, що дії Абонента (його представника), що здійснюються в Панелі управління, відповідно змінюють права та обов’язки сторін та умови, викладені в цій Угоді. До надання Абонентом інформації про зміну свого представника, який має право вчиняти дії в Панелі управління, уповноважена особа вважається відповідним представником Абонента. Доказом зміни умов Угоди є письмова інформація на Панелі управління, завірена Оператором. 

9.2. Оператор має право розкривати інформацію про Абонента лише в межах, передбачених законодавством Республіки Молдова та цією Угодою. 

9.3. У разі виникнення рекламації за змістом інформаційного ресурсу Абонента Оператор цим висловлює свою згоду на розкриття третій стороні персональної інформації Абонента (ПІБ та адреси проживання), а також контактної інформації з метою вирішення проблеми. суперечка між Абонентом та третьою особою. 

9.4. Ця Угода являє собою публічний договір на підставі Цивільного кодексу Республіки Молдова, умови публічного договору є однаковими для всіх Абонентів, за винятком випадків, передбачених законом та іншими нормативними актами Республіки Молдова. має передбачати надання пільг окремим категоріям абонентів. 

9.5. Абонент не може поступатися своїми правами та обов’язками за цією Угодою без попередньої письмової згоди Оператора. 

10. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ. ДІЯ ДОГОВОРУ. ЗМІНА І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Ця Угода набирає чинності в день її укладання. Відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова положення цієї Угоди застосовуються до відносин сторін з моменту реєстрації Абонента в системі свідоцтв на WWW-сервері Оператора відповідно до положень Цивільного кодексу Республіки Молдова. Правила реєстрації у доказовій системі Оператора. 

10.2. Строк дії Угоди продовжується автоматично на наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не висловила у письмовій формі наміру розірвати Угоду не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення календарного року. Проте Оператор має право надіслати такий запит в електронній формі електронною поштою на адресу Абонента, вказану в Панелі управління. 

10.3. Автоматичне продовження Угоди може здійснюватися необмежену кількість разів. 

10.4. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди та додатка до неї. Оператор повідомляє Абонента про внесені зміни шляхом розміщення повідомлення про такі зміни, самих змін та/або нових документів на WWW-сервері Оператора та/або в зонах Абонента та/або надсилає електронного листа на вказану Абонентом адресу. на Панелі керування та/або телефоном/факсом, та/або за допомогою SMS-повідомлень за реквізитами, зазначеними на Панелі керування Абонента. Оператор зобов’язаний проінформувати Абонента про внесені зміни не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати набрання чинності відповідними змінами. 

10.5. Якщо Абонент не погоджується із внесеними змінами, він має право негайно розірвати цю Угоду, письмово повідомивши про це Оператора. У разі відсутності письмового повідомлення про розірвання Угоди, надісланої Оператору, або звернення Абонента про перехід на інший тариф та/або тарифний план із зазначених причин, відправити через Панель управління протягом 10 8 (десяти) календарних днів. з моменту набуття чинності змін вони вважаються прийнятими Абонентом. 

10.6. Абонент має право розірвати цю Угоду та відмовитись від Послуг Оператора у будь-який час в односторонньому порядку за умови відшкодування ним фактично понесених Оператором витрат до моменту розірвання. 

10.7. У разі дострокового розірвання Угоди Абоненту за його письмовою заявою повертаються невикористані кошти, за винятком випадків, передбачених цією Угодою та додатками до неї. І тут відшкодування здійснюється лише банківським переказом. Жодний переказ коштів на вимогу Абонента третьою особою не допускається. 

10.8. На письмову вимогу Абонента Оператор зобов’язаний без розірвання Угоди призупинити надання Послуг Абоненту. У цьому випадку з Абонента стягується плата за весь період, зазначений у заявці, відповідно до тарифів, встановлених для таких ситуацій. 

10.9. Ця Угода автоматично розривається або розривається Оператором в односторонньому порядку у таких випадках:

10.9.1. Ця Угода автоматично припиняє свою дію для Абонентів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів Республіки Молдова, якщо буде виявлено загальну сукупну оплату за Послуги та/або Продукти у розмірі 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в євро за курсом Національного банку Молдови на день) реєстрації Абонента в системі свідоцтв Оператора), за відсутності паспорта операцій, оформленого Оператором відповідно до цієї Угоди, відповідно до валютного законодавства Республіки Молдова. На момент встановлення Оператором паспорта правочинів за цією Угодою Сторони визначають строк дії Угоди у 10 (десять) років. Якщо Абонент не припинив користуватися Послугами та/або Продуктами Оператора при автоматичному розірванні Угоди з зазначених причин, Оператор вважає, що інша сторона висловила згоду на укладання нової Угоди на новий термін. 

10.9.2. У разі систематичного (три і більше разів) порушення Абонентом умов цієї Угоди та/або додатків до неї, Оператор має право негайно розірвати цю Угоду, без надання Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів у особовий рахунок Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління. 

10.9.3. У разі призупинення надання Послуг Абоненту та/або деактивації апаратного та/або програмного забезпечення Абонента та/або блокування ресурсів (веб-сторінок, сайту) та/або реєстрації Абонента (логін та пароль) та/або інших облікових записів Абонента. Інформація та дані були здійснені Оператором у зв’язку з порушенням Абонентом положень Угоди або додатків до неї та діють протягом періоду більше шести (6) місяців поспіль з моменту отримання Абонентом повідомлення електронною поштою; Оператор має право розірвати Угоду, не надаючи Абоненту будь-якої компенсації (залишок коштів на особовому рахунку Абонента розглядається як грошовий штраф). Розірвання Угоди за вказаними причинами здійснюється Оператором в односторонньому порядку шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти Абонента, вказану на Панелі управління.

10.10. Ця Угода розривається сторонами у разі односторонньої відмови Абонента від дотримання положень Угоди. Односторонньою відмовою від виконання Угоди визнаються такі дії або бездіяльність Абонента:

10.10.1. Абонент не поповнює особовий рахунок (оплата за Договором) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента зберігається. Після закінчення цього терміну, за винятком випадку, коли тарифом та/або тарифним планом встановлено інший термін, ресурс (сайт, веб-сторінка), а також уся інформація та дані Абонента видаляються. При цьому останні сім (7) календарних днів цього періоду є резервними та Оператор не несе відповідальності за передчасне видалення інформації Абонента;

10.10.2. При використанні послуги «Виділене обладнання» та/або «Розміщення обладнання» Абонент не здійснює поповнення особового рахунку (оплата за Договором) протягом 7 (семи) календарних днів з моменту формування нульового або негативного балансу на своєму особистому рахунку та не повідомляє Оператора про умови оплати. Протягом цих семи (7) календарних днів з моменту утворення нульового або негативного балансу на особовому рахунку Абонента, його ресурсах (сайті, веб-сторінці) та іншої інформації та даних Абонента збер